ลดหย่อนภาษี > ประเด็นการลดหย่อนภาษีที่สำคัญ > เรื่องน่ารู้กับค่าลดหย่อนบุตร
เรื่องน่ารู้กับค่าลดหย่อนบุตร 
         ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนมาหักออกจากเงินได้พึงประเมินในแต่ละปีได้ โดยค่าใช้จ่ายจะสามารถหักได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ (40(1) – 40(8)) สำหรับค่าลดหย่อนนั้น สามารถหักออกจากเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ มีค่าลดหย่อนประเภทหนึ่งที่ผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ นั่นคือ ค่าลดหย่อนบุตร โดยรายละเอียดของบุตรที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เป็นอย่างไรนั้น บทความนี้มีคำตอบให้ค่ะ

            การลดหย่อนบุตร สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาทต่อปี โดยบุตรที่จะนำมาหักลดหย่อนได้มีเงื่อนไขดังนี้

1.     เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาของผู้มีเงินได้ด้วย ทั้งนี้ บุตรชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง

-      กรณีผู้มีเงินได้เป็นมารดา : บุตรของมารดานั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเสมอ ไม่ว่าบิดาและมารดาจะมีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (จดทะเบียนสมรส) หรือไม่ก็ตาม

-      กรณีผู้มีเงินได้เป็นบิดา : บุตรจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา เมื่อบิดาและมารดามีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร

-      กรณีบุตรบุญธรรม : ต้องมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจะมีผลทำให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้จดทะเบียนเท่านั้น

2.         บุตรที่นำมาลดหย่อนได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

-           เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปี) หรือ

-           อายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี โดยยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา (ทั้งศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ) หรือ

-           ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู (ไม่จำกัดอายุ)

3.         บุตรต้องอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ กล่าวคือ

-      กรณีบิดามารดาไม่ได้หย่าจากกัน : ตามกฎหมายบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตร ดังนั้น บิดาและมารดาสามารถหักลดหย่อนบุตรได้เสมอ

-           กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดจากกัน : หากบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นมีสิทธินำบุตรมาหักลดหย่อนได้

4.     บุตรต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้พึงประเมินดังกล่าวจะไม่รวมเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 เช่น ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินรางวัลเพื่อการศึกษา รางวัลสลากออมสินของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขัน ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรจะใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งการนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยนับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนภาษีด้วย และการลดหย่อนบุตรดังกล่าวสามารถใช้สิทธิในปีภาษีได้เลย แม้ว่าบุตรจะเกิดระหว่างปีภาษีนั้น เช่น บุตรเกิดวันที่ 31 ธันวาคมของปีภาษี ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ขอยกตัวอย่างประกอบโดยสมมติมีบุตร 4 คน การใช้สิทธิลดหย่อนบุตร จะเป็นดังนี้

-      หากบุตรคนใดคนหนึ่งใน 3 คนแรกเสียชีวิต โดยบุตร 3 คนที่เหลืออยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนภาษี : สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ 3 คน (นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่)

-      หากบุตรคนที่ 1 อายุเกิน 25 ปีและยังมีชีวิตอยู่ ขณะที่บุตรอีก 3 คนอยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนภาษี : สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ 2 คน (นับรวมบุตรคนที่ 1 ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย)

นอกจากนี้ กรณีบุตรซึ่งมีสิทธิหักลดหย่อนตามเงื่อนไขดังที่กล่าวข้างต้น และยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก สามารถหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท รวมเป็น 17,000 บาท (15,000 + 2,000 = 17,000) ส่วนการศึกษาในต่างประเทศจะนำมาหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตรไม่ได้ และกรณีบุตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ 15,000 บาทเพียงอย่างเดียว

สำหรับการใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรนั้น สมมติมีบุตรด้วยกัน 1 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขที่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรได้ จะเป็นดังนี้

-      กรณีสามีและภรรยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าความเป็นสามีภรรยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตรได้ 15,000 บาท และการศึกษาบุตรอีก 2,000 บาท (ฝ่ายละ 17,000 บาท) แต่ถ้าความเป็นสามีภรรยาไม่ได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง (ฝ่ายละ 8,500 บาท)

-           กรณีสามีหรือภรรยามีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนบุตร 15,000 บาท และการศึกษาบุตร 2,000 บาท

-      กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักลดหย่อนบุตรให้หักได้เฉพาะบุตรที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้น ผู้มีเงินได้เป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตร ไม่ว่าบุตรนั้นจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม

                ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตร เมื่อถึงเวลาต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี สามารถนำค่าลดหย่อนบุตรมาหักลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบเกณฑ์เงื่อนไขของบุตรที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ค่ะ

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
โดย :
 นิชฌานี ฉันทศาสตร์, AFPT
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล  ธนาคารกสิกรไทย

 
Share
 
 
เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป
  ดูทั้งหมด 
หนึ่งล้านแรกในชีวิต ฝันของใครหลายคน
วางแผนการเงิน... ง่ายนิดเดียว
เงินฝากทวีทรัพย์
Mutual Fund
Bancassurance