บริหารหนี้และกู้ทำธุรกิจ > ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ต้องรู้อะไรบ้าง > บสย.เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักประกันไม่พอกับวงเงินที่ต้องการ
บสย.เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักประกันไม่พอกับวงเงินที่ต้องการ 
             การขอวงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่องในการให้เครดิตเทอมลูกหนี้ หรือสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ  มีทั้งแบบสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกัน และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันให้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสมตามศักยภาพของธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีผลการดำเนินงานดีมาก หรือมีหลักทรัพย์เพียงพอก็จะสามารถเลือกได้ตามแบบที่ต้องการ  แต่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs บางรายมีหลักประกันไม่พอกับวงเงินที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ จะเลือกใช้บริการสินเชื่อเกินหลักทรัพย์ค้ำประกันกสิกรไทย (K-Max) หรือสินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ (Klean Credit) ก็มีหลักเกณฑ์มาก ติดเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้ว  

            ปัจจุบันมีเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักประกันไม่พอกับวงเงินที่ต้องการของผู้ประกอบการ SMEs  ในรูปของสินเชื่อเกินมูลค่าหลักประกันโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกัน สถาบันที่รู้จักในนาม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.  เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ      อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534”  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534

             ลักษณะบริการ : เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกับ บสย. โดย บสย.ออกหนังสือค้ำประกันแก่ ผู้ประกอบการ SME ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ LEQ (Loan Equivalent) ที่ธนาคารกำหนด โดยสินเชื่อส่วนที่ขอให้บสย.ค้ำประกันต้องไม่นำไปชำระคืนสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย   สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยต้องส่งแบบฟอร์มคำขอให้บสย.ค้ำประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามระยะเวลาความร่วมมือที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ  กรณีที่การอนุมัติสินเชื่อส่วนที่บสย.ค้ำประกันมีแนวโน้มเต็มวงเงินของธนาคารกสิกรไทย จำนวน 8,000 ล้านบาท หรือวงเงินค้ำประกันบสย.สำหรับทุกสถาบันการเงิน มีแนวโน้มเต็มวงเงิน 36,000 ล้านบาท จะทำการปิดโครงการก่อน  (ในกรณีที่ปิดโครงการแล้ว ต้องรอให้มีรายที่ชำระแล้ว จึงจะเปิดใหม่อีก) 

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ  SMEs
  2. เพื่อให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน ทั้งลูกค้าปัจจุบันและ ลูกค้าใหม่ของธนาคาร

            ประเภทสินเชื่อ : ผู้กู้สามารถขอกู้สินเชื่อหลายประเภทหรือประเภทเดียวต่อการขอกู้หนึ่งครั้งได้   แต่ต้องเป็นสินเชื่อ      เพื่อการพาณิชย์ประเภทเงินกู้ เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออก โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น คือ วงเงินกู้ระยะยาว (L/N) พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการกู้ และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ตามระยะเวลาการค้ำประกันจาก บสย. โดยกำหนดอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันตามวงเงินที่ขอสำหรับลูกค้าใหม่ และคุณภาพจากประวัติผลการติดต่อของลูกค้ามีวงเงินสินเชื่ออยู่แล้ว ระหว่าง 120 – 333 % ของมูลค่าหลักประกัน วงเงินค้ำประกันโดยบสย. ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน

(*กรณี SMEs ที่ขอให้บสย. ค้ำประกันเป็นบุคคลธรรมดา ให้นับ SMEs ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นรายเดียว)

การคำนวณวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้ประกอบการจะได้รับ (ก่อนการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้) มีขั้นตอนดังนี้

·         กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ใช้ขอเครดิตในครั้งนี้ใช้ค้ำประกันผู้ขอเครดิตรายเดียวกัน คำนวณดังนี้

(มูลค่าหลักประกัน x อัตราส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 333% หรือ 150% หรือ 120% แล้วแต่กรณี) – าระเครดิตเดิมของผู้ขอเครดิต โดยไม่ต้องทอนหลักประกัน

·         กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ใช้ขอเครดิตในครั้งนี้ใช้ค้ำประกันผู้ขอเครดิตต่างรายกัน (จำนองลำดับ) คำนวณ

ดังนี้ ((มูลค่าหลักประกัน - ภาระเครดิตเดิมที่ติดจำนองลำดับที่ทอนหลักประกันแล้ว) x อัตราส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 333% หรือ 150% หรือ 120% แล้วแต่กรณี) - ภาระเครดิตเดิมของผู้ขอเครดิตโดยไม่ต้องทอนลักประกัน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การทอนหลักประกันให้ใช้วิธีเดียวกับการพิจารณาสินเชื่อปกติ  และมูลค่าหลักประกันทั้งหมดของลูกค้าทั้งที่นำเสนอและไม่ได้นำเสนอเป็นหลักประกันในครั้งนี้ (ไม่รวมบสย. และส่วนที่ค้ำประกันบุคคลอื่น) ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของภาระหนี้ต้นเงินของสินเชื่อรวม (สินเชื่อเดิม + สินเชื่อที่ขอครั้งนี้ โดยนับทุกประเภทวงเงินสินเชื่อ )

            อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ : เป็นไปตามระเบียบของธนาคารที่คิดกับลูกค้าสินเชื่อชั้นดีทั่วไป 

            ค่าธรรมเนียมค้ำประกันบสย. : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันบสย. คิด 1.75% ต่อปีของวงเงินที่บสย. ค้ำประกัน โดยชำระเงินล่วงหน้าให้บสย. เป็นรายปีและต่อเนื่องทุกปีจนครบอายุการค้ำประกัน (ค่าธรรมเนียมจะลดลงทุกปี ตามเงินต้นที่ลดลง) 

 ช่องทางการให้บริการ :

  1. ผู้ประกอบการ SMEs ติดต่อผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบ การ/เจ้าหน้าที่สาขา เช่นเดียวกับการขอสินเชื่อตามปกติ
  2. K-Biz Contact Center  :   หากผู้ประกอบการ SMEs ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0 2888 8822 ตลอด  24 ชั่วโมง โดยขอให้ตรวจสอบโครงการก่อนว่าเต็มวงเงินหรือยัง ถ้ายังและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็สามารถใช้บริการได้

 

โดย : สิทธิชัย แจ้งพลอย
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

 
Share
 
 
เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป
  ดูทั้งหมด 
หนึ่งล้านแรกในชีวิต ฝันของใครหลายคน
วางแผนการเงิน... ง่ายนิดเดียว
เงินฝากทวีทรัพย์
Mutual Fund
Bancassurance