รู้เงินเข้า-ออกของธุรกิจ ด้วยโปรแกรมบันทึกกระแสเงินสด K-Expert Cash Flow Memo  

 

ขณะนี้ K-Expert ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นโดยเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเป็น
K-Expert Biz Memo สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
คลิ๊ก

 

 

 

 

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม K-Expert Cash Flow Memo ที่นี่

 

 

สำหรับปี 2015* 


 

งบกระแสเงินสด เป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นที่มาที่ไปของเงินสดหมุนเวียนในกิจการเพื่อบอกสภาพคล่อง และความสามารถในการหาเงินของกิจการ สามารถวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบการได้มาและใช้ไปของเงินสดในกิจการที่จะแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการหรือตอบสนองการกระทำใดของกิจการได้อย่างทันทีทันใด เปรียบเทียบกับกิจการที่มีสินทรัพย์เป็นพันล้านแต่มีเงินสดอยู่เพียงแค่สามล้าน และหนี้สินระยะสั้นอีก หากไม่สามารถขายสินค้าได้ กิจการก็จะขาดสภาพคล่องทันทีและต้องทำการกู้ยืมเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งการกู้ยืมก็นำมาซึ่งดอกเบี้ยและหนี้สิน มาเสริมหนี้สินส่วนที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นไปอีก แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่รัดกุม 

 

งบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็น

 >> กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน คือ เงินสดรับจ่ายจริงที่ได้จากการ 
     ดำเนินกิจการ โดยไม่สนใจรายได้ที่ยังไม่ได้รับและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 

 >> กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดรับจ่ายจริงที่เกิดจากการ
    เปลี่ยนแปลงในการลงทุนของธุรกิจในส่วนของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    เงินลงทุน 

 >> กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดรับจ่ายจริงที่เกิดจาก
     การเปลี่ยนแปลงในแหล่งที่มาของเงินทุน ทั้งที่เป็นการกู้ยืมระยะสั้น และ
     ระยะยาว  

 >> เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ จะเท่ากับผลรวมของกระแสเงินสดจาก
     กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน และถ้ารวม
     เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ กับเงินสดต้นปี จะเท่ากับยอดเงินสด
     คงเหลือปลายปีในงบดุลนั่นเอง