K-Expert Saving Memo Excel โปรแกรมบันทึกรับ-จ่าย 

 เริ่มต้นออมเงิน กับโปรแกรมจดบันทึกรับ-จ่าย

K-Expert Saving Memo (Excel Version) 

สำหรับปี 2019*

 

*หมายเหตุ โปรแกรมนี้พัฒนาด้วยรูปแบบ Excel รองรับการใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น  

 

 

 

รู้เงินรับ-จ่ายของตนเอง ด้วยการบันทึกรายรับ-รายจ่ายบนโปรแกรม K-Expert Saving Memo

การบริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ดี ควรเริ่มต้นด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยในการออม การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนนั้น จะทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น