ความแตกต่างระหว่าง K-Expert Saving Memo Online Version กับ Excel Version 

“อยู่ที่ไหน... ก็ทำบันทึกรับ-จ่ายได้” ความสะดวกสบายในการบันทึกข้อมูลของคุณ..
ด้วยโปรแกรม K-Expert Saving Memo (โปรแกรมบันทึกรับ-จ่าย)

 

มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

1. Excel Version เป็นโปรแกรมในรูปแบบ Excel ซึ่งใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งานแบบ Offline บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ

 

2. Full Version (Website) เป็นโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ใช้งานแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกและเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับ Lite Vesrion (Mobile) ได้ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

 

3. Lite Version (Mobile) เป็นโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ซึ่งได้พัฒนาปรับรูปแบบการแสดงผลและฟังก์ชันให้รองรับการใช้งานประจำวัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูลมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ EDGE/GPRS/3G ทั้งนี้ สามารถใช้งานร่วมกับ Full Version (Website) ได้  

 

 

 

เปรียบเทียบการแสดงผลและฟังก์ชันการทำงานทั้ง 3 รูปแบบ

รายละเอียด

Excel Version

 Full Version

 Lite Version

การเรียกใช้งาน โปรแกรม Excel Web Browser Web Browser บน Smart Phone
รูปแบบการบันทึก บันทึกรายรับ-จ่ายตามวันที่ในตาราง บันทึกข้อมูลรายรับ-จ่าย-ลงทุนทีละรายการ บันทึกข้อมูลรายรับ-จ่าย-ลงทุนทีละรายการ

ฟังก์ชันการทำงาน

  - การเพิ่ม/ลด/แก้ไขรายการรายรับ

 

สูงสุด 10 รายการ

 

สูงสุด 10 รายการ

 

สูงสุด 10 รายการ

  - การเพิ่ม/ลด/แก้ไขรายการรายจ่าย

สูงสุด 10 ประเภทๆ ละ 5 รายการ

สูงสุด 10 ประเภทๆ ละ 10 รายการ

สูงสุด 10 ประเภทๆ ละ 10 รายการ
  - รูปแบบการบันทึกรายการลงทุน

- บันทึกข้อมูลลงทุนในกองทุน LTF/RMF อย่างง่าย

- ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย

- บันทึกข้อมูลการลงทุนในรูปแบบธุรกรรมการซื้อ-ขาย โดยสามารถกำหนดข้อมูลการลงทุนสูงสุดได้ 10 ประเภทๆ ละ 10 รายการลงทุน

- ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย

- บันทึกข้อมูลการลงทุนในรูปแบบธุรกรรมการซื้อ-ขาย โดยสามารถกำหนดข้อมูลการลงทุนสูงสุดได้ 10 ประเภทๆ ละ 10 รายการลงทุน
รูปแบบการค้นหาข้อมูล Manual มีฟังก์ชันค้นหา  มีฟังก์ชันค้นหาอย่างง่าย
สรุปข้อมูลการลงทุน แสดงผลสรุปรวมและข้อมูลตามรายการกองทุน LTF/RMF ที่บันทึกไว้อย่างง่าย (กำไร/ขาดทุน ผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุน) แสดงผลสรุปรวมและกราฟสัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน และข้อมูลรายละเอียดในแต่ละกองทุนตามที่เรากำหนด (จำนวนหน่วยรวม ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จำนวนเงินรวม มูลค่ารวม กำไร/ขาดทุน ผลตอบแทนเฉลี่ย กำไรสะสมจากการขาย โดยใช้การระบุค่า NAV) กราฟแสดงสัดส่วนการลงทุนตามประเภทการลงทุน และแสดงมูลค่ารวมทั้งหมด
รูปแบบสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลแบบรายเดือน/รายปี ในรูปแบบกราฟและตารางอย่างง่าย

 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม

 - สรุปค่าใช้จ่ายเทียบกับเป้าหมาย

สรุปข้อมูลแบบรายเดือน/รายปี ในรูปแบบกราฟและตารางอย่างละเอียด
 - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินออม

 - สรุปค่าใช้จ่ายเทียบกับเป้าหมาย

สรุปรายได้ ค่าใช้จ่ายเงินออม พร้อมเปรียบเทียบเป้าหมายรายเดือนในรูปแบบตารางอย่างย่อ
 - แสดงเงินออมรายปี

 - กราฟแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายอย่างย่อ พร้อมตารางแสดงรายการรายจ่ายสูงสุดประจำเดือน 10 รายการ

การพิมพ์รายงาน พิมพ์รายงานหรือฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกข้อมูลได้ พิมพ์รายงานในรูปแบบกราฟ และบันทึกข้อมูลออกเป็น Excel File ได้ ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้
การบันทึกข้อมูล บันทึกในรูปแบบ Excel File เก็บข้อมูลใน Server ทางธนาคาร โดยอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรฐานระบบความปลอดภัยของธนาคาร
หมายเหตุ: การใช้งานรูปแบบ Full Version จำเป็นต้องลงโปรแกรม SilverLight เพื่อช่วยในการแสดงผลกราฟต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Link ในโปรแกรม 
              K-Saving Memo Online