รู้จักประกันฯ ก่อนเจอ Salesman 

“เพราะรอบตัวเราเต็มไปด้วยความเสี่ยง

แม้จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพียงใดก็มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ

และความไม่แน่นอนต่างๆ กับชีวิตและทรัพย์สินได้อยู่เสมอ เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสีย

ซึ่งเราสามารถบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการทำประกัน”

-K-Expert-  

        เนื่องจากเราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินหรือความสูญเสียทางจิตใจ การป้องกันตนเองและครอบครัวจากความสูญเสียเหล่านั้นสามารถทำได้โดย ”การทำประกัน” ถึงแม้ว่าการทำประกันจะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียได้ทั้งหมด แต่ช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนได้ โดยบทความฉบับนี้จะขอแนะนำว่าประกันประเภทใดบ้างที่เราควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา

 

ประกันชีวิต
       ประกันชีวิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากรอบตัวเราเต็มไปด้วยความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท เราควรวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อสร้างหลักประกันต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงในระยะยาว แต่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต ควรพิจารณาเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ดี คือ กรมธรรม์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น

- แบบชั่วระยะเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

- แบบตลอดชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน หรือมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ประกันกำหนด เช่น อายุครบ 90, 95, 99 ปี

- แบบสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และออมเงินระยะยาว โดยประกันรูปแบบนี้ บางกรมธรรม์จะมีการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินปันผลเป็นรายงวดช่วงที่ประกันมีความคุ้มครอง สำหรับเงินเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอดพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

- แบบเงินได้ประจำ (แบบบำนาญ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวด และเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุไปจนถึงวันที่กำหนดไว้ เช่น จ่ายถึงอายุ 85 ปี หรือ 90 ปี ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์

 

ประกันสุขภาพ

      เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไร และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย จะต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่าบริษัทหลายแห่งจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน แต่อาจไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาล การซื้อประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ

 

       ทั้งนี้ เราควรทำประกันสุขภาพให้ได้รับความคุ้มครองในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ครอบคลุมโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ เป็นต้น และควรมีค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยทั่วไปบริษัทมักจ่ายให้ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

       นอกจากนี้ เราควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนที่สุขภาพแข็งแรงดี เพราะหากเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้ว บริษัทประกันภัยอาจไม่รับทำประกัน หรือรับทำแต่ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่ โดยประกันสุขภาพสามารถซื้อแยกต่างหาก หรือทำเป็นสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตเพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

ประกันอุบัติเหตุ

       การทำประกันอุบัติเหตุเป็นการสร้างความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ประกันอุบัติเหตุสามารถซื้อแยกต่างหาก หรือทำเป็นสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตเพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม

 

ประกันบ้าน

       การทำประกันคุ้มครองความเสียหายให้กับบ้านหลักๆ คือ ประกันอัคคีภัย โดยทั่วไปประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองในกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการถูกรถชนโดยอากาศยาน หรือยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าภัยที่เกิดตามธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นที่ใดและเมื่อไร จึงควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองถึงภัยน้ำท่วม เพื่อให้การทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านได้

 

       การทำประกันภัยให้กับบ้านและทรัพย์สินจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับบ้านของเรา และเมื่อพิจารณาถึงเบี้ยประกันบ้านที่ต้องจ่ายถือว่าเป็นจำนวนเงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับราคาบ้านทั้งหลัง

 

       วันนี้เราอาจคิดว่าการซื้อประกันภัยเป็นภาระทางการเงิน หรือคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำ แต่อย่าลืมว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ประกันจะเป็นเครื่องช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ นอกจากนี้ ยังมีประกันอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความเหมาะสม และความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันค่ะ หากเรามีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันก็สามารถเลือกซื้อเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวเองและครอบครัวกันได้ค่ะ

 

   K-Expert Action
 ทำทุนประกันให้เพียงพอเพื่อให้คนที่รักไม่ลำบากหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 ใส่ใจการทำประกัน เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดได้ทุกเมื่อ