5 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุน RMF  

“กองทุนรวม RMF

เป็นตัวช่วยสำคัญในการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ

และยอดเงินลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”

- K-Expert -

 

        เมื่อพูดถึงการออมเงินระยะยาวเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ กองทุนรวม RMF เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับทั้งผลตอบแทนและสิทธิลดหย่อนภาษี แต่ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว มี 5 เรื่องควรรู้ดังนี้

      1. ยกเว้นการลงทุนได้ “ปีเว้นปี” เมื่อซื้อกองทุนรวม RMF แล้วต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ขั้นต่ำ 3% ของรายได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ สามารถหยุดการซื้อชั่วคราว “ปีเว้นปี” ได้ โดยห้ามหยุดลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นปีใดไม่มีเงินได้ก็ไม่ต้องลงทุน แต่ปีที่หยุดซื้อนั้นไม่นับเป็นปีลงทุน  และการลงทุน RMF ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (การนับ 5 ปีจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุน และนับแบบวันชนวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก)

  

 

      2. รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ส่วน ส่วนแรก เงินลงทุนใน RMF นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี และเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท อีกส่วนหนึ่ง เมื่อลงทุนครบเงื่อนไข 5 ปีแล้ว หากหน่วยลงทุนมีกำไรจากการขายคืน (Capital Gain) ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่หากลงทุนใน RMF เกินจำนวนเงินที่มีสิทธิลงทุนได้ เมื่อขายคืนแล้วมีกำไร กำไรจากการขายคืน (นับเฉพาะส่วนเงินลงทุนที่เกินสิทธิ) จะต้องเสียภาษีเงินได้     

 

      3. มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ในปัจจุบันมีหลายกองทุนรวม ที่จัดเป็นกองทุนรวม RMF โดยมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงสูง เช่น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงอายุ ทำให้ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

      4. ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เงินลงทุนในกองทุนรวม RMF เป็นเงินเก็บในยามเกษียณอย่างแท้จริง จึงมีหลักเกณฑ์ห้ามกองทุนรวม RMF จ่ายเงินปันผล

      5. สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF ที่ถือครองอยู่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ปี 2559 ลงทุนใน RMF ที่เน้นลงทุนในหุ้น หากในช่วงต่อมา ตลาดหุ้นเปลี่ยนเป็นขาลง  ผู้ลงทุนสามารถย้ายหน่วยลงทุนไปยัง RMF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอื่นได้ โดยสิ่งที่ควรคำนึงคือ หน่วยลงทุนที่เราสับเปลี่ยนนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการลงทุนใหม่ จึงไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้           
           
      จะเห็นได้ว่า กองทุนรวม RMF มีความยืดหยุ่นในการลงทุนค่อนข้างมาก หากคุณกำลังมองหากองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี RMF จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งให้ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณ และที่สำคัญยังสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงชีวิตด้วยค่ะ

 

 

   K-Expert Action
 ประมาณรายได้ทั้งปี เพื่อจะได้ไม่ลงทุนเกินสิทธิ
 ใช้วิธีหักเงินลงทุนขั้นต่ำทุกเดือนเพื่อไม่ลืมลงทุน จะได้ไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน
 เริ่มลงทุนในกองทุนรวม RMF ตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตยามเกษียณที่สุขสบาย