วิธีการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

“คู่สมรสสามารถเลือกยื่นภาษีได้ 5 แบบด้วยกัน

แต่วิธีไหนจะเหมาะกับเรามากที่สุดต้องลองคำนวณก่อนการยื่นจริง” 

- K-Expert -

 

      ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 ทางกรมสรรพากรได้ออกเกณฑ์การยื่นภาษีสำหรับสามีภรรยา สำหรับเงินได้สุทธิปี 2555 มาแล้วนะคะ โดยคู่สมรสสามารถเลือกยื่นได้ถึง 5 วิธีด้วยกันค่ะ ถ้าให้แบ่งหลักๆ ก็จะประกอบด้วย การแยกยื่นเงินได้ทุกประเภท การรวมยื่นเงินได้ทุกประเภท โดยสามารถมอบหมายให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้ยื่นแบบก็ได้ และการรวมยื่นเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือน (40 (2) – (8)) โดยมอบหมายให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้ยื่นแบบ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ค่ะ
         

 วิธียื่นแบบ

ผู้ทำหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 สามี

 ภรรยา

แยกยื่น
(1) สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างแยกยื่น - เงินเดือน 40 (1)
- เงินได้ประเภทอื่น 40 (2) – (8)
- เงินเดือน 40 (1)
- เงินได้ประเภทอื่น 40 (2) – (8)
ยื่นร่วม - ยื่นรวมเงินได้ทุกประเภท
(2) สามียื่นแบบผู้เดียว - เงินเดือนตนเองและภรรยา 40(1)
- เงินได้ประเภทอื่นตนเอง และภรรยา 40(2) – (8)

ไม่ยื่น

(3) ภรรยายื่นแบบผู้เดียว

ไม่ยื่น

- เงินเดือนตนเองและสามี 40(1)
- เงินได้ประเภทอื่นตนเอง และสามี

   40(2) – (8)

ยื่นรวม - ยื่นรวมเฉพาะเงินได้ประเภทอื่น    
(4) เงินได้อื่นยื่นรวมที่สามี - เงินเดือนตนเอง 40 (1)
- เงินได้ประเภทอื่นตนเอง และภรรยา 40 (2) – (8)
เงินเดือนตนเอง 40 (1)
(5) เงินได้อื่นยื่นรวมที่ภรรยา เงินเดือนตนเอง 40 (1) - เงินเดือนตนเอง 40 (1)
- เงินได้ประเภทอื่นตนเอง และสามี 40 (2) – (8)
     

 

          นอกจากการยื่นภาษี 5 แบบ ซึ่งแตกต่างจากการยื่นภาษีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีอีก 3 เรื่องที่แตกต่างจากเดิม นั่นคือ

 

 รายการลดหย่อน

สมรส (เดิม)

สมรส (ใหม่)

1. บุตรไม่ศึกษา หรือศึกษาต่างประเทศ (ไม่เกิน 3 คน) หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละครึ่ง หรือฝ่ายละ 7,500 บาท สูงสุด 3 คน หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละ 15,000 บาท สูงสุด 3 คน
2. บุตรศึกษาในประเทศ (ไม่เกิน 3 คน) หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละครึ่ง หรือฝ่ายละ 8,500 บาท สูงสุด 3 คน หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละ 17,000 บาท สูงสุด 3 คน
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน หักลดหย่อนได้ฝ่ายละครึ่ง รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท - กู้ร่วมกัน หักได้ฝ่ายละกึ่งหนึ่งตามจริง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
- ต่างฝ่ายต่างกู้ ต่างฝ่ายต่างหักได้ส่วนของตนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

          กรณี มีสถานภาพสมรสไม่เต็มปีภาษี  หากในระหว่างปีภาษี มีการจดทะเบียนสมรส หรือมีการหย่า ทำให้สถานภาพสมรสไม่เต็มปีภาษี จะมีผลกับค่าลดหย่อนบุตร ดังนี้

รายการลดหย่อน

สมรส (เดิม)

สมรส (ใหม่)

1. บุตรไม่ศึกษา หรือศึกษาต่างประเทศ (ไม่เกิน 3 คน) ไม่สามารถหักลดหย่อนบุตรได้ หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละ 15,000 บาท สูงสุด 3 คน
2. บุตรศึกษาในประเทศ (ไม่เกิน 3 คน) ไม่สามารถหักลดหย่อนบุตรได้ หักลดหย่อนบุตรได้ฝ่ายละ 17,000 บาท สูงสุด 3 คน

 

      จะเห็นได้ว่าการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีปี 2555 จะช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถหักลดหย่อนได้มากขึ้น และเลือกแบบการยื่นภาษีที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ภาระภาษีของคู่สามีภรรยาลดลงจากเดิมค่ะ  นอกจากนี้ หากคู่สมรสใดที่มีการจดทะเบียนสมรสหรือมีการหย่าระหว่างปีภาษี ทำให้สถานภาพสมรสไม่เต็มปีภาษี คู่สมรสที่มีเงินได้จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 10,000 บาท ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีเงินได้ ได้นะคะ

 

 

K-Expert Action

  • ใช้สิทธิลดหย่อนที่มีให้เต็มที่ จากนั้น หากต้องการลดหย่อนเพิ่มเติมสามารถใช้สิทธิลงทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ อย่างเช่นการลงทุนในกองทุนรวม LTF, RMF หรือการซื้อประกันชีวิต
  • ในแต่ละปี สามารถเลือกได้ว่าจะรวมยื่นหรือแยกยื่น สามารถเปลี่ยนได้ทุกปีปฏิทิน ดังนั้น ก่อนการยื่นจริงควรลองคำนวณในแต่ละแบบก่อน