ข่าวสาร
 
ครม.อนุมัติการลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
 

                      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 โดยในช่วง 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 เงินสมทบของลูกจ้างในมาตรา 33 จะลดลงจากร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ส่วนในช่วง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 เงินสมทบของลูกจ้างจะอยู่ที่ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา 39 ในช่วง 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 เงินสมทบของลูกจ้างจะลดลงจากร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ส่วนในช่วง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 เงินสมทบของลูกจ้างจะอยู่ที่ร้อยละ 7 ของค่าจ้าง  การลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหน K-WePlan Guru มีคำตอบค่ะ


                   
   การปรับลดการจ่ายเงินสมทบมาจากการปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคม 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยทุพพลภาพ/ตาย/คลอดบุตร และส่วนที่สองคือ เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ประกันตนจะมีการจ่ายเงินสมทบที่น้อยลง แต่ยังคงได้รับผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเหมือนเดิมค่ะ โดยสำหรับกรณีชราภาพ ทางภาครัฐได้เพิ่มการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพอีกร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เพื่อให้ผู้ประกันตนยังคงได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเหมือนกับกรณีปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงช่วยลดภาระประชาชนในการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงปี 2555 ได้ โดยที่ยังคงได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิม เช่น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ผู้มีรายได้ประจำ) หากเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท จากเดิมที่ต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากับ 750 บาท ก็จะลดเหลือ 450 บาท ในช่วง 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 และ 600 บาท ในช่วง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ค่ะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และลาออกจากงาน) ซึ่งคิดฐานเงินเดือนที่ 4,800 บาท บาท จากเดิมที่ต้องจ่ายเงินสมทบเท่ากับ 432 บาท ก็จะลดเหลือ 240 บาท ในช่วง 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 และ 336 บาท ในช่วง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ค่ะ

(ข่าวสารประจำสัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 23 ธ.ค. 54 ถึง 29 ธ.ค. 54)

 
 
Share