อยากเปรียบเทียบสินเชื่อว่าควรขอที่ไหนดี? 
อยากเปรียบเทียบสินเชื่อว่าควรขอที่ไหนดี?

โปรแกรมการคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักจูงให้ท่านเข้าทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการดำเนินการใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านเอง
 
0
0
0
ประมาณเงินผ่อนต่อเดือนและดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อ  ว่าเป็นเท่าไร?
รายการที่ 1 รายการที่ 2  
วงเงินกู้ บาท
จำนวนงวดผ่อนชำระ เดือน
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
รูปแบบดอกเบี้ย
ผลการคำนวณจากข้อมูลของคุณ
รายการที่ 1 รายการที่ 2  
ผ่อนชำระเดือนละ 0 0 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญา 0 0 บาท
ทั้งนี้ การพิจารณาเพื่อเลือกแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและความต้องการของแต่ละบุคคล
เช่น ความสามารถในการผ่อนชำระ แหล่งเงินได้เพื่อโปะ/ปิดวงเงินในอนาคต และเงื่อนไขการกู้ของแต่ละสถาบันการเงินเป็นต้น
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณที่แสดง เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการเงิน