ลองคิดดอกเบี้ยกรณีจ่ายบัตรเครดิต/บัตรเงินสด แบบขั้นต่ำหรือไม่เต็มจำนวน 
ลองคิดดอกเบี้ยกรณีจ่ายบัตรเครดิต/บัตรเงินสด แบบขั้นต่ำหรือไม่เต็มจำนวน

โปรแกรมการคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักจูงให้ท่านเข้าทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการดำเนินการใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านเอง
 
0
0
0
ประมาณการภาระหนี้จากการจ่ายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด แบบขั้นต่ำ/ไม่เต็มจำนวน ว่าเป็นเท่าไร
ยอดหนี้คงค้าง บาท
จำนวนที่ต้องการชำระในงวดนี้ บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ผลวิเคราะห์
หากคุณมีการใช้สินเชื่อส่วนบุคล บัตรกดเงินสด หรือมียอดค้างชำระบัตรเครดิต จะส่งผลให้คุณมีภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นดังนี้
หากชำระเงินหลังจากวันใช้บัตร เป็นเวลา 0 0 วัน
ส่งผลให้เงินที่ชำระจะเป็นส่วนของดอกเบี้ย ประมาณ 0 0 บาท
และมียอดหนี้คงค้างที่เหลือ ประมาณ 0 0 บาท
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณที่แสดง เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น