อยากมี... บ้าน (คิดจาก "รายได้ปัจจุบัน") 
อยากมี... บ้าน

โปรแกรมการคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักจูงให้ท่านเข้าทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการดำเนินการใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านเอง
 
0
0
0
คิดจาก "รายได้ปัจจุบัน"  ...เพื่อคำนวณเงินผ่อนต่อเดือนและราคาบ้านที่คุณสามารถซื้อได้
ประเภทสินทรัพย์ *
ลักษณะรายได้
รายได้ประจำ ผู้ประกอบการ
อายุผู้กู้ ปี
ระยะเวลากู้ที่ต้องการ ปี
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
รายได้ต่อเดือน * บาท
ผลการคำนวณจากข้อมูลของคุณ
ระยะเวลากู้สูงสุด 0 ปี
วงเงินกู้สูงสุด 0 บาท
ราคาบ้านที่คุณสามารถซื้อได้ 0 บาท (เมื่อดาวน์ 0%)
เงินผ่อนต่อเดือน 0 บาท
* รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำที่สามารถขอกู้ได้ตามเกณฑ์ทั่วไป 0 บาท
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณที่แสดง เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น