อยากสบาย... วัยเกษียณ (คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่คุณสามารถใช้จ่ายต่อเดือน) 
อยากสบาย... วัยเกษียณ คิดจาก "เงินเก็บที่มีอยู่"
โปรแกรมการคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักจูงให้ท่านเข้าทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการดำเนินการใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านเอง
 
0
0
0
คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่คุณสามารถใช้จ่ายต่อเดือน
เงินก้อน ที่จะได้รับตอนเกษียณอายุ *
บาท
ปัจจุบันคุณอายุ
ปี
ต้องการเกษียณเมื่ออายุ
ปี
ต้องการวางแผนใช้จ่ายถึงอายุ
ปี
อัตราเงินเฟ้อ
ต่อปี
ผลคำนวณจากข้อมูลของคุณ
มูลค่า ณ วันเกษียณ ของค่าใช้จ่ายที่จะสามารถใช้ได้หลังเกษียณ 0 บาทต่อเดือน
มูลค่าปัจจุบัน ของค่าใช้จ่ายที่จะสามารถใช้ได้หลังเกษียณ 0 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จ่าย ณ วันนี้ เมื่อคุณเกษียณอายุอาจจะมีราคาที่สูงเนื่องจากผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ
* และภายหลังเกษียณ คุณควรรักษามูลค่าเงินออมของคุณ โดยนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ
   (ประมาณ 3.00 % ต่อปี)
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณที่แสดง เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น