แบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 มีข้อแตกต่างกันอย่างไร
   
  ผู้มีเงินได้เฉพาะเงินเดือน (ม.40(1)) อย่างเดียวเท่านั้น จึงใช้แบบ ภงด. 91 ในการยื่นภาษี โดยเฉพาะบุคคลที่มีสภานะโสด หรือ เป็นภรรยาที่มีเงินได้ และ แยกยื่นแบบฯกับสามี สำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป (มีเงินได้หลายประเภท) จึงใช้แบบ ภงด. 90 ในการยื่นภาษี โดยเฉพาะบุคคลที่มีสถานะโสด และ มีเงินได้หลายประเภท หรือ สามี ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือ สามีที่นำเงินได้ของภรรยามายื่นรวม