อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ 

การสร้าง ธุรกิจส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เพราะต้องมีการเตรียมพร้อมงบประมาณให้เพียงพอ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขอสนับสนุนทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน