เก็บเงินอีกกี่ปีจึงจะถึงเป้าหมาย? 
เก็บเงินอีกกี่ปีจึงจะถึงเป้าหมาย?

โปรแกรมการคำนวณนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำหรือชักจูงให้ท่านเข้าทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการดำเนินการใดๆ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านเอง
0
0
0
ต้องเก็บเงินอีกกี่ปี ? จึงจะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
จำนวนเงินที่ต้องการในอนาคต บาท
เงินก้อนที่มีในปัจจุบัน บาท
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากเงินก้อน % ต่อปี
ออมเงินเพิ่มจำนวน บาทต่อเดือน
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับเงินที่ออมเพิ่ม % ต่อปี
ผลการคำนวณจากข้อมูลของคุณ
ระยะเวลาที่จะถึงเป้าหมาย
0 ปี
0 เดือน
หมายเหตุ :
  • ผลการคำนวณที่แสดง เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น